About Us
Services
Portfolio
Careers
Contact Us
Contact Us

Justice Thai

Justice Law

Justice Group

Justice

Service

Rule

Law

Consult

กฎหมาย

สำนักกฎหมาย

บจก สำนักกฎหมาย

จัสติค ลอว์

จัสติค

บริการ

งานกฎหมาย

งานเร่งรัดหนี้สิน

เร่งรัดหนี้สิน

งานสืบทรัพย์บังคับคดี

สืบทรัพย์

บังคับคดี

Justice Thai
About Justice Law

Justice Law

บริษัทสำนักกฎหมายจัสติค ลอว์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านงานกฎหมาย งานเร่งรัดหนี้สิน และงานสืบทรัพย์บังคับคดี ซึ่งมุ่งเน้นถึงความรวดเร็ว มาตรฐาน คุณภาพ รวมทั้งการรักษาภาพลักษณ์ของลูกค้า และดำเนินงานที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ จากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินชั้นนำอื่นๆ ของประเทศหลายแห่ง ให้เป็นผู้ดำเนินการเร่งรัดหนี้สิน ดำเนินคดี และบังคับคดีกับลูกหนี้

บริษัทฯ ได้จัดรูปแบบการให้บริการเพื่อมุ่งให้ลูกค้าของบริษัทได้รับชำระหนี้ภายในระยะเวลา อันรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะต้องมีการประสาน การเร่งรัดหนี้สิน การดำเนินคดี และงานสืบทรัพย์บังคับคดี ให้ควบคู่กันไปในทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะทำงาน ที่มีประสบการณ์ในแต่ละประเภทหนี้ ไว้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

Justiceนอกจากนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การให้บริการโดยประสานงานทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน มักเกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่อง ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน เนื่องจากไม่ทราบว่า กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นฐานข้อมูลในการประสานงาน ระหว่าง งานเร่งรัดหนี้สิน งานกฎหมาย และงานสืบทรัพย์บังคับคดี เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตามผล เพื่อให้สมกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ

 

 

Copyright © 2003 Justice Law. All rights reserved.